Reklamační řád

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup v případě, že přes veškeré úsilí společnosti TIERRA VERDE (prodávajícího) o zachování vysoké kvality a bezvadnost nabízeného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Veškeré reklamace, včetně neoprávněných, se prodávající snaží (je-li to možné) řešit ke spokojenosti kupujících.

  Článek I: Místo a způsob uplatnění reklamace

  1. V případě vad našeho zboží a nutnosti jeho reklamace tak učiňte bezprostředně po zjištění vady u zboží.
  1. Kupující, který je zaregistrován v našem e-shopu, reklamaci uplatňuje po přihlášení do svého účtu. V záložce MOJE REKLAMACE vybere objednávku a poté vyplní tato pole:
  1. Neregistrovaný kupující může reklamaci uplatnit následujícími způsoby:
  1. Na uplatněnou reklamaci bude prodávající reagovat do 3 pracovních dnů s informací o zahájení reklamačního řízení.
  1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího.
  1. Pro zdárné vyřešení reklamace je kupující povinen poskytnout prodávajícímu o potřebnou součinnost.
  1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů k uplatnění reklamace, zejm. poštovného v nutné výši.

  Článek II: Způsoby řešení reklamace

  1. V případě oprávněné reklamace je právem kupujícího, aby prodávající zboží bezplatně a neodkladně uvedl do stavu zodpovídajícího požadavkům kupujícího a sjednal nápravu jedním z následujících způsobů:

  Článek III: Prevence

  1. Při zadávání objednávky zboží je nutné, aby kupující před odesláním objednávky zkontrolovali její obsah.
  1. Při používání výrobků TIERRA VERDE je nutné, aby kupující věnovali dostatečnou pozornost doporučení k používaní, které je uvedeno na obalu výrobku, v příbalových letácích nebo na webových stránkách prodávajícího. V případě nejasností ohledně použití výrobku kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@tierraverde.cz nebo telefonicky na čísle +420 511 119 820.

  Článek IV: Základní podmínky reklamace

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. Za vadu nelze považovat:
  1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. U spotřebního zboží však jen v případě, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby. Pokud datum spotřeby uvedeno je lhůta se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
  1. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li s kupujícím sjednána lhůta delší.

  Článek V: Závěrečné ustanovení

  Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

  Tento reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnost dne 22. 5. 2024.

  Výhody registrace