Reklamační řád

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti TIERRA VERDE v případě, že přes veškeré úsilí společnosti TIERRA VERDE o zachování vysoké kvality nabízených výrobků a zboží vznikne na straně zákazníka (konečného spotřebitele nebo obchodníka) oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaných výrobků a zboží.

Veškeré reklamace, včetně neoprávněných, se snažíme řešit ke spokojenosti všech zúčastněných.

Článek I

Prevence

 1. Při zadávání objednávky zboží je nutné, abyste si před odesláním objednávky zkontrolovali zvolený druh a velikost balení. Předejdeme tak pozdějšímu řešení dodávky původně nechtěného zboží nebo balení.

 1. Při používání výrobků TIERRA VERDE je nutné, abyste věnovali dostatečnou pozornost doporučenému používaní, které je uvedeno na obalu výrobku, v příbalových letácích nebo na našich webových stránkách. V případě nejasností ohledně použití výrobku nás kontaktujte na e-mailu obchod@tierraverde.cz  nebo telefonicky na čísle 777 727 370. Předejdeme tak Vaší nespokojenosti s účinností výrobků.

Článek II

Základní podmínky reklamace

 1. Vyskytne-li se v záruční době u zakoupených výrobků a zboží vada, máte právo tuto vadu reklamovat.

 1. Vadou se rozumí neshoda mezi objednávkou, fakturou a/nebo dodanými výrobky a zbožím, poškozený balík nebo zboží v něm.

 1. Za vadu nelze považovat:

 1. Uplatníte-li právo z vady prodaných výrobků a zboží řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. V případě zájmu o reklamaci našeho zboží tak učiňte bezprostředně po zjištění vady u zboží.

 1. Reklamaci jako koncový zákazník uplatníte přímo v prodejně nebo v e-shopu, kde jste zboží zakoupili. Je třeba předložit doklad o zaplacení a postupovat v souladu s reklamačním řádem dané prodejny nebo e-shopu.

 1. Jako koncový zákazník nebo obchodník, který zakoupil zboží přímo od TIERRA VERDE, nás neprodleně informujte o uplatnění reklamace:

 1. V prvotní informaci o uplatnění reklamace (přes e-shop, e-mailem nebo poštou) uveďte:

 1. Na uplatněnou reklamaci jsme povinni reagovat do 24 hodin s informací o zahájení reklamačního řízení.

 1. Pro zdárné vyřešení reklamace Vás žádáme o potřebnou součinnost.

 1. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemáte nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani TIERRA VERDE nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na její straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Článek IV

Postup uplatnění reklamace

Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží.

 1. Poškozený balík

 1. Poškozené zboží

 1. Skrytá vada zboží

 1. Neshoda mezi objednávkou, fakturou a/nebo dodanými výrobky a zbožím

Článek V

Způsoby řešení reklamace

V případě oprávněné reklamace je Vašim právem, abychom zboží bezplatně a neodkladně uvedli do stavu zodpovídajícího Vašim požadavkům a sjednali nápravu jedním z následovných způsobů:

Článek VI

Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tento reklamační řád nabývá platnost dne 25. 6. 2019.

Zvýhodněný nákup