Reklamační řád

Preambule

Reklamační řád upřesňuje postup v případě, že přes veškeré úsilí společnosti TIERRA VERDE (prodávajícího) o zachování vysoké kvality a bezvadnost nabízeného zboží vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Veškeré reklamace, včetně neoprávněných, se prodávající snaží (je-li to možné) řešit ke spokojenosti kupujících.

Článek I: Prevence

 1. Při zadávání objednávky zboží je nutné, aby kupující před odesláním objednávky zkontrolovali její obsah.
 1. Při používání výrobků TIERRA VERDE je nutné, aby kupující věnovali dostatečnou pozornost doporučení k používaní, které je uvedeno na obalu výrobku, v příbalových letácích nebo na webových stránkách prodávajícího. V případě nejasností ohledně použití výrobku kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@tierraverde.cz nebo telefonicky na čísle +420 731 098 805.

Článek II: Základní podmínky reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 1. Za vadu nelze považovat:
 1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vady, která se vyskytne u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. U spotřebního zboží však jen v případě, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby. Pokud datum spotřeby uvedeno je lhůta se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle příslušných ustanovení z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění řádným způsobem, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nebude-li s kupujícím sjednána lhůta delší.

Článek III: Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. V případě vad našeho zboží a nutnosti jeho reklamace tak učiňte bezprostředně po zjištění vady u zboží.
 1. Reklamaci může kupující uplatnit následujícími způsoby:

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace (kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah, a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího).

 1. V informaci o uplatnění reklamace (přes e-shop, e-mailem nebo poštou) kupující uvede:
 1. Na uplatněnou reklamaci bude prodávající reagovat do 3 pracovních dnů s informací o zahájení reklamačního řízení.
 1. Pro zdárné vyřešení reklamace je kupující povinen poskytnout prodávajícímu o potřebnou součinnost.
 1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů k uplatnění reklamace, zejm. poštovného v nutné výši.

Článek IV: Postup uplatnění reklamace na modelových příkladech

 1. Poškozený balík
 1. Poškozené zboží
 1. Skrytá vada zboží
 1. Neshoda mezi objednávkou, fakturou a/nebo dodanými výrobky a zbožím

Článek V: Způsoby řešení reklamace

V případě oprávněné reklamace je právem kupujícího, aby prodávající zboží bezplatně a neodkladně uvedl do stavu zodpovídajícího požadavkům kupujícího a sjednal nápravu jedním z následujících způsobů:

Kupující spotřebitel:

Kupující podnikatel: Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI: Závěrečné ustanovení

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tento reklamační řád je součástí Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnost dne 17. 8. 2021.

Výhody registrace